خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Connection using old (pre-4.1.1) authentication protocol refused (client option 'secure_auth' enabled)
شماره خطا:
1