خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
The server requested authentication method unknown to the client
شماره خطا:
1